Jste zde: DomůSTUDIUMStudijní oboryVeřejnosprávní činnost

Veřejnosprávní činnost

Kód oboru Název oboru Forma studia Ukončené vzdělání Předchozí vzdělání
68-43-M/01  Veřejnosprávní činnost denní - 4 roky střední s MZ devátá třída ZŠ
 
Profil absolventa – obor Veřejnosprávní činnost
 • Během studia získává návyky a dovednosti trvalého charakteru potřebné pro další studium i pro uplatnění na trhu práce.
 • Je během studia připraven na úspěšné složení maturitní zkoušky (absolventi naší školy vykazovali velmi dobré výsledky při státních maturitách).
 • Je schopen se přizpůsobovat nově vznikajícím požadavkům společnosti.
 • Je připraven pro případné uplatnění v zahraničí.
 • Najde uplatnění jako kvalifikovaný odborník.
 • Je schopen efektivně vyhledávat a zpracovávat informace z psaných i mluvených zdrojů.
 • Vyjadřuje se kultivovaně, věcně a jazykově správně.
 • Efektivně se vyrovnává s pracovní zátěží a stresem.
 • Jedná v duchu etiky státního úředníka.
 • Pracuje s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, komunikuje elektronickou poštou, využívá celosvětové sítě internet v souladu se základními zásadami zabezpečení.
 • Efektivně pracuje s prostředky kancelářské techniky, ovládá desetiprstovou hmatovou metodu.
 • Zpracovává věcně, jazykově a formálně správně základní právní písemnosti a podklady.
 • Orientuje se ve v právním systému ČR a základech evropského práva.
 • Zná strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy.
 • Orientuje se ve správním řádu, umí jej aplikovat v praxi.
 • Chápe cíle a strategie EU, má přehled o nástrojích a prostředcích evropské politiky.
 • Zná principy sociální ochrany a pomoci i forem realizace sociální politiky, orientuje se v základních právních normách sociálního zabezpečení.
 
Pracovní uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Zaměření na katastrální správu a realitní činnost rozšiřuje možnost uplatnění i na tyto oblasti. K profilaci absolventa v oblasti pracovního uplatnění dochází již v průběhu studia prostřednictvím odborné praxe realizované přímo na pracovištích potencionálních zaměstnavatelů.

Konzultační hodiny VP

Út  13:05 - 13:35
St  13:05 - 13:35

jinak po domluvě